Kwaliteit van Leven

Inleiding

Sinds enige jaren is de droomspiegel bezig met de voorbereiding van een stichting "kwaliteit van leven". Het is de bedoeling tot een platform te komen met inzicht in bestuurlijke en organisatorische aangelegenheden. Na het aantrekken van een raad van toezicht kan de stichting geëffectueerd worden, waarna de uitbouw en fondswerving kan beginnen.

Zorgvuldigheid, integriteit en geduld spelen hierin een grote rol.

 

Doelstelling van de Stichting i.o.

foundationqualityoflife.org i/o (Foundation quality of life)

Doelstelling van de stichting i.o.:

Een prototype voor een nieuwe wereldorde op holistische grondslag’

Centraal staat het gebruik en bevorderen van een zo breed mogelijk scala  aan mogelijkheden dat dient te leiden tot een zo groot mogelijke kwaliteit van leven tot op zo hoog mogelijke leeftijd.

Dit in samenwerking met artsen, zorginstellingen, overheid en alle relevante instellingen. Met aandacht voor voeding, lichaamsbeweging en natuurlijke geneeswijzen (o.a. het herstel van het zelf genezende vermogen van het lichaam). Met aandacht voor geneeswijzen welke meer  gericht zijn op bestrijding van de oorzaken dan van de symptomen.
Het bevorderen van het kunnen blijven uitoefenen van het eigen vak en/of hobby’s  om daardoor op een gelukkigere en harmonieuzere wijze ouder te  worden.

Het herkennen en  doorbreken van de vele vastgeroeste gedachten, ideeën, verslavingen en opvattingen  in onszelf en anderen.

Met speciale aandacht voor het ombuigen van de opvatting dat de zogenoemde vergrijzing een belasting voor de samenleving betekent. Dat in tegendeel de verwachting  van steeds hogere leeftijden met steeds grotere vitaliteit en gezondheid, mede kan leiden tot een waardevolle inzet en gebruik, van het potentieel en de wijsheid van deze te mobiliseren groeiende brigade. Steeds meer ouderen worden gezonder en vitaler oud en dat proces zal zich voortzetten. Steeds meer ouderen ambiëren nog een zinvolle invulling en een contactrijke plaats in maatschappij en leven en hebben een rijk ervaringsgebied. Blijven  deelnemen draagt eveneens veel bij aan gezondheid en vitaliteit met een belangrijk kostenverlagend effect. Stoppen met het door de maatschappij opgelegde vastgeroeste oud denken en doen.
De slagzin “aan de jeugd is de toekomst” veranderen in “de jeugd en de  ouderen werken samen aan een nieuwe wereld”

Het tegengaan van de institutionalisering van het gedachtengoed van de stichting en hiervoor in de plaats    kiezen voor een levend organisme.
Instituten leiden tot verstarring en levende organismes leiden tot  blijvende groei en alertheid.
Instituten zijn kapstokken, bij organismes heb je altijd je hoed in de hand, je blijft onderweg.

Het voeren van een tweesporenbeleid in die zin dat enerzijds de onafhankelijkheid zodanig bevorderd wordt, dat zo veel mogelijk ouderen zo lang mogelijk op zichzelf blijven en anderzijds zo nodig toch nog  gebruik kunnen maken van de hierna nog te vermelden   hoven. Maar voor alles  streven naar een kostenbesparende gezamenlijke zelfverzorging.

Het opzetten van een  academie, welke zich onder meer zal bezig houden met een brugfunctie tussen het gedachtegoed van de jeugd  en van de ouderen.   
Het elan van de jeugd enten op de wijsheid en ervaring van de ouderen, een kruisbestuiving bevorderen.

China wacht een gigantische ontwikkeling

Het organiseren door de academie van:

Cursussen voor ouderen en jongeren voor een leefstijl die tot een zo groot mogelijke kwaliteit van leven kan leiden, waarbij mentaliteit, voeding, lichaamsbeweging, levensfilosofie en de holistische gedachte een belangrijke rol spelen.

Onder de holistische gedachte wordt verstaan:

Dat alles en iedereen in de kosmos  samen een groot organisme vormen en dat alles en iedereen van elkaar afhankelijk is en dat niets en niemand op zichzelf kan bestaan. (Het wij-gevoel, het wij denken en het wij doen). Dat (in dit verband) delen in wezen vermenigvuldigen is. Dat het leven met zo veel mogelijk  delen met de medemens (materieel en mentaal) een   groeiend en synchroniserend organisme schept. Dat niet delen destructief is en tot neergang leidt. Dit geldt voor alle geledingen van de maatschappij.

Wat onder andere inhoud dat onevenwichtige beloningen en graaicultuur bij bedrijven, organisaties en de overheid zwaar verstorend, ondermijnend en ontbindend werken in het organisme en daardoor de ontwikkeling van de algemene welvaart en het welzijn ernstig verstoren en schaden. (Dus ook de kwaliteit van leven.)

Het gedeeltelijk parallel laten lopen van de cursus voor ouderen en jongeren.

Het verzorgen van lezingen en acquisities en van dialogen tussen ouderen en jongeren.

Het initiëren en bevorderen van een opleiding ter voorbereiding op de verantwoordelijkheden  van het huwelijk, vaderschap en moederschap.

Een opleiding voor politici op holistische grondslag

Een opleiding tot het begrip van kosmisch burgerschap.

Een opleiding in het zoeken naar evenwicht tussen ons ego en wij.

Het verzorgen van websites in de belangrijkste talen

Het uitdragen van het gedachtegoed van de stichting naar politieke partijen, de overheid, het Europarlement en de Verenigde naties en bedrijven zonder deelneming in de politieke machtsvorming. Het propageren hierbij van de holistische gedachte als een levend organisme en groeistructuur voor de verdere ontwikkeling van de bestaande democratieën. Met alerte aandacht voor het besef, dat hogere idealen ook diepere valkuilen kennen.

Het onderhouden van contact met de hoven voor ouderen  en zijn inwoners en het verzorgen van stages voor jongeren, al of niet intern in de hoven, in samenwerking met kunstacademies. Met het doel ouderen te activeren op het gebied van de kunst waardoor  de stagiaires een certificaat kunnen behalen.

Het onder andere realiseren van het volgende middel  als onderdeel van de doelstelling:

Het stichten van hoven voor ouderen met de officiële status van verzorgingshuis, doch met geselecteerde doelgroepen.

De hoven zullen zowel interne als externe huisvesting en/of verzorging kennen en er zal extra aandacht  worden besteed aan alle mogelijkheden welke kunnen bijdragen aan het behoud van kwaliteit van leven en onafhankelijkheid tot op zo hoog mogelijke leeftijd.
Er komen faciliteiten en ruimtes met extra mogelijkheden voor de bewoners, zoals ateliers, een muziekstudio, hobbyruimtes, werkkamers, een bibliotheek, een concertzaal en een tentoonstellingsruimte. Eventuele variaties hierop af te stemmen op de doelgroep. De hoven zullen daardoor een verscheidenheid aan culturele evenementen kunnen bieden. Deze zullen  variëren van o.a. concerten, theatervoorstellingen tot tentoonstellingen, enz.
Waar mogelijk, kan de hof cultureel een regiofunctie vervullen.

Verder beoogt de stichting nog de volgende doeleinden:

Het initiëren en opzetten van een denktank, welke zich zal bezig houden met het zoeken naar samenwerking met en aansluiting bij krachten die zich bezig houden met de hervorming van het huidige monetaire stelsel, de macht en structuur van het bankwezen en de aandelenbeurzen.

Het hiertoe transformeren en synchroniseren van het bankwezen en het beurswezen op coöperatieve grondslag, geënt  op het gedachtegoed van de foundation

Het stichten van een wereldwijde internationale organisatie op holistische grondslag.

Het uitrusten van een zeewaardig schip en een schip voor de Europese binnenwateren voor promotiedoeleinden.

Het zorgvuldig samenstellen van een breed maatschappelijk georiënteerde werkgroep waarin ook de jeugd en de studentenwereld vertegenwoordigd zijn om  te komen tot een plan van aanpak.

Een samenvatting van de doelstelling van de stichting in een notendop.

Het bevorderen van een groeiend en synchroniserend   organisme voor de wij cultuur waarin waarheid, wijsheid en zuiverheid tot een liefdevolle en vredelievende maatschappij en tot eenheid zullen leiden en daardoor tot een hogere kwaliteit van leven.

Daarnaast ons bewust worden van de volgende symptomen veroorzaakt door de ego cultuur: mentale en ondemocratische onzuiverheid; verslaving; schaamteloze opzettelijke misleidende valse voorstelling van zaken om het belang ven het ego te dienen; van de vooroordelen; van de groeiende criminaliteit en witte boorden criminaliteit; verdeeldheid; oorlog en extremisme; het mishandelen van moeder aarde om wille van het gewin.

Al deze symptomen niet bestrijden, niet vechten tegen het kwade, doch de oorzaken hiervan elimineren   door te vechten voor het goede, door de liefdevolle holistische wij cultuur zodanig na te streven dat de ego cultuur met al zijn kwade symptomen op de duur hierin oplost. Dit niet zien als een utopie doch als een haalbaarheid in een verdere toekomst.

Nooit vechten tegen, maar altijd vechten voor!!

Zaad laat zich niet haasten maar vraagt wel om vruchtbare akkers, tijd en verzorging. Liefde (de wij cultuur) levert de bouwstenen voor   een nieuwe wereld dwars door de grenzen tussen landen en religies en is het zaad voor een wereldregering.

Heusden
Jan Jacob Henneman 

Wij zoeken vrijwilligers voor het vertalen van deze tekst van Kwaliteit van Leven in zoveel mogelijk talen. Indien U bereid bent hieraan mee te werken, vult U dan hieronder uw gegevens in.